*PAGE*

O projektu

Každá generace by měla zanechat budoucí generaci svět alespoň tak rozmanitý a produktivní, jako byl ten, který zdědila.

(Pečujeme o Zemi – strategie trvale udržitelného života, 1991)

Záměr

Obecným záměrem projektu je podpořit počáteční vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice.

Společně s žáky a učiteli základních a středních škol chceme hledat cesty, jak skrze kulturně historické dědictví a partnerskou spolupráci s mimoškolním prostředím posilovat udržitelný rozvoj místních komunit.

Prostřednictvím (mezi)národní výměny zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj pak chceme přispět ke zkvalitnění systému metodické podpory a dalšího vzdělávání pedagogů.

Cíle a výstupy

Hlavním cílem projektu je vytvořit metodiku pro využití kulturně historického dědictví jako předpokladu pro porozumění vzájemné souvislosti sociálních, ekonomických a environmentálních hledisek udržitelného rozvoje místních komunit.

Žáci …

Deset až patnáct pilotních školních projektů podpoří rozvoj žákovských kompetencí pro udržitelný rozvoj prostřednictvím komunitního vzdělávání zaměřeného na regionální kulturně historické dědictví. Dva tisíce žáků tak získají možnost osvojit si způsoby myšlení, rozhodování a chování, které přispějí k udržitelnému jednání v jejich osobním, pracovním i občanském životě.

Učitelé …

Učitelům pilotních škol projekt poskytne materiální a metodickou podporu v oblasti tvorby školních projektů realizovaných na bázi spolupráce s veřejnou správou, neziskovými organizacemi a dalšími partnery.

Učitelé a školský management …

Projekt dále podpoří českou kurikulární reformu prostřednictvím:

  • organizace letní školy zaměřené na systémovou a metodickou spolupráci v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která bude čerpat ze zkušeností pilotních škol,
  • zpracování a publikace nejlepších pilotních projektů jako příkladů dobré praxe,
  • vytvořením e-learningových materiálů podporujících vzdělávání pro udržitelný rozvoj v počátečním i dalším vzdělávání,
  • vytvořením a zpřístupněním prezenční knihovny s relevantní českou a zahraniční literaturou.

Přidaná hodnota projektu

Kulturně historické dědictví jako téma školních projektů poskytne základ pro spolupráci školy a dalších regionálních partnerů, čímž podpoří komunitní charakter péče o společný svět.

Participace regionálních odborníků ze státních institucí, NNO či místní samosprávy na přípravě a realizaci školních projektů zajistí nejen odbornou úroveň školních projektů či jejich metodické vedení, ale prohloubí také neformální a informální roviny celoživotního učení všech zúčastněných.

Podobně jako se žáci nebudou pouze vzdělávat pro budoucnost, ale budou společně s učiteli a zástupci partnerských institucí aktuálně spoluvytvářet život své komunity, budou mít dospělí účastníci projektů možnost učit se od sebe navzájem a aktivně přispět ke změnám ve svém okolí.

Ke změnám ve smyslu udržitelnosti místních komunit tak bude docházet v bezprostřední souvislosti s autentickým průběhem školních projektů.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com