*PAGE*

Pedagogika, školní projekty

A. Tomková, J. Kašová, M. Dvořáková (2009) Učíme v projektech. Praha: Portál.

Kniha shrnuje české i zahraniční zkušenosti s projektovým vyučováním. Nabízí příklady individuálních i skupinových projektů ověřených při výuce na 1. a 2. stupeň základních škol.

L. Fiedlerová a B. Svátková (ed.) (2009) Mimochodem/ By the way. Brno: Masarykova univerzita.

Sborník představuje poetickou a obrazovou formou projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a odborných hostů.

T. Frank, V. Jirásková (2008) K mediální výchově. Mediální výchova a komunikační strategie v teorii a praxi. Praha: SPHV.

Na školní prostředí orientovaná příručka, která nabízí například základní informace o tvorbě komunikační strategie nebo praktické návody pro přípravu tiskových zpráv. Zamýšlí se také nad způsoby, jak a proč komunikovat s médii.

L. Chocholová, B. Škaloudová, L. Štůlová Vobořilová (ed.) (2008) ICT a současné umění ve výuce. Inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Praha: Národní galerie.

Kniha je jedním z výstupů projektu ArtCrossing, který realizovalo Lektorské oddělení NG v Praze na základě podpory ESF v letech 2006 – 2008. Shrnuje zkušenosti z multimediálního projektu, na němž se podíleli žáci ZŠ a SŠ, jejich učitelé galerijní pedagogové a současní umělci, kteří pracují s novými médii.

J. Kratochvílová (2009) Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Práce shrnuje nejen teoretická východiska projektové výuky v historickém kontextu, ale shrnuje také výsledky výzkumu zaměřeného na pojetí projektového vyučování v českých školách. Zvláštní pozornost je věnována projektům na 1. stupni ZŠ.

Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané ve dnech 3. – 4. listopadu 2004 v Ústí nad Labem (2006) Zpravodaj Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872. Suplementum. Ústí nad Labem: Ústav humanitních studií UJEP.

Příspěvky historiků – autorů učebnic i učitelů dějepisu na základních a středních školách, kteří se společně věnují jednomu z nejdiskutovanějších témat výuky dějepisu v současnosti.

Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané ve dnech 23. – 24. listopadu 2005 v Ústí nad Labem (2006). Ústí nad Labem: Filosofická fakulta UJEP.

Příspěvky k tématu výuky regionálních dějin na základních a středních školách přednesli nejen historici a učitelé z praxe, ale také muzejníci a pracovníci dalších paměťových institucí, které se školami spolupracují.


Kontakt
Centrum pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin
a didaktiky dějepisu PedF UK

M. D. Rettigové 4
Praha 1, 116 39
info@historickededictvi.com